ADMINISTRATIVT REGLEMENT


ADMINISTRATIVT REGLEMENT FOR TROLLÅSEN GRENDELAG

Vedtatt på Generalforsamlingen 27.04.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                             Sist endret på Generalforsamlingen 18.04.2024

1. Administrasjon og forretningsførsel

  Styret fungerer som administrasjon og er ansvarlig for forretningsførsel for Trollåsen grendelag. Styret treffer i den sammenhengen alle nødvendige beslutninger.

  Forretningsførsel kan settes bort til ekstern regnskapsfører.

  Styret har fullmakt til å opptre på samtlige medlemmers vegne i alle saker som faller inn under foreningens formål.
  Styret handler med ansvar overfor de øvrige medlemmer som på årsmøte kan trekke opp retningslinjer for styrets virksomhet.
  Styret kan innkalle til medlemsmøter.

  2. Felles TV- og internetanlegg

   Det vises til vedtektenes § 2 (Formål). Styret i grendelaget har fullmakt til å forhandle og inngå avtale med teleoperatør på vegne av medlemmene. Avtalen mellom Trollåsen grendelag og teleoperatør er bindende for medlemmene som ønsker å være med i avtalen. Medlemmene har selv ansvar for utstyr levert av teleoperatør under avtalen. Ved feil på utstyr eller feil på signaler som gjelder egen boenhet, skal medlemmene kontakte teleoperatørens kundeservice direkte.

   Medlemmene kan inngå individuelle avtaler med teleoperatør hva angår tilleggstjenester og tilleggsutstyr. Kostnader for TV- og internetsignaler faktureres medlemmene sammen med grendelagsavgift kort tid etter generalforsamlingen. Beboere som benytter seg av tilleggstjenester og/eller tilleggsutstyr faktureres direkte fra teleoperatør for disse.  

   Medlemmene kan ikke melde seg ut av avtalen inngått av styret og teleoperatør så lenge det er bindingstid på avtalen.

   Ved flytting fra bostedsadresse på Trollåsen skal utstyr levert av teleoperatør under avtalen, overleveres til kjøper av boligen.

   På grendelagets hjemmeside («Kontakter») vises navn på styremedlem som fungerer som kontaktperson overfor teleoperatør.

   3. Gangveier og fellesarealer

    Styret skal vedlikeholde grendelagets gangveier og fellesarealer og tar gjerne imot innspill fra beboerne. Beboerne har ikke anledning til å foreta landskapsendringer på slike arealer, fjerne busker eller sette opp private skilt uten styrets skriftlige samtykke. Styret skal protokollføre når slik samtykke gis.    

    4. Felling av trær som står på grendelagets grunn

     Beboere som ønsker å felle trær som står på grendelagets grunn må sende skriftlig søknad til styret som vil behandle slik søknad på førstkommende styremøte og protokollføre styrets beslutning. I utgangspunktet skal trefellingen være for søkerens regning og risiko. Styret kan beslutte at trær som utgjør en fare for å kunne forvolde skader på andres liv og/eller eiendommer vil kunne felles for grendelagets regning.

     5. Parkering på arealer tilhørende Trollåsen grendelag

     1. All parkering på Trollåsen boligfelt skal i utgangspunktet skje på privat eiendom. Parkering på reserverte plasser merket «Parkering gjester» o.l. skal være forbehold besøkende. Uregistrerte kjøretøy tillates ikke å parkere på grendelagets arealer.
     2. Biler som av beboere brukes i forretningsmessig øyemed og som er registrert på firma med annen adresse enn Trollåsen er ikke ønsket på grendelagets  gjesteparkeringsplasser. Styret kan iverksette tiltak for å fjerne slike biler for eiers risiko og regning.  

     Parkering på grendelagets øvrige arealer er ikke tillatt (se også punkt 9) 

     6. Privateide veistubber

      Det finnes ulike veistubber innenfor grendelagets virkeområde med ulike eierkonstellasjoner. Kort beskrevet er dette relativ korte veistubber, både gang- og kjøreveier, som stikker ut fra hovedveiløpene på Trollåsen. Veistubbene er som regel underlagt almen fri ferdsel og kjennetegnes ved at kommunens brøytebiler ikke har mulighet til å snu der om vinteren. De ulike veistubbene eies av alt mellom 2 ideelle andeler, dvs. 2 boenheter, og 55 ideelle andeler. Eierne av slike veistubber er sammen ansvarlig for vedlikehold både når det gjelder renhold, asfaltering og vintervedlikehold (brøyting, strøing) m.m.  

      Sameier som beskrevet i avsnittet over kan gi styret i oppdrag å besørge brøyting av slike veistubber. Styret fakturer slik tjeneste til selvkost. 

      7. Privateide garasjeanlegg

       Det finnes ulike garasjeanlegg med ulike eierkonstellasjoner på grendelagets virkeområde. De ulike anleggene eies av alt mellom 2 ideelle andeler, dvs. 2 boenheter og 55 ideelle andeler. Vedlikehold og drift av slike anlegg er for eiernes regning og risiko. Elektriske installasjoner i slike anlegg som enten er installert eller som ønskes installert er for eiernes risiko og regning. Trollåsen grendelag er ikke part i slike anlegg og har heller ingen rolle i å drifte eller vedlikeholde dem.   


       8. Lekeplasser på tunene og ved grendehuset

        Styret sørger for vedlikehold av lekeapparater på tunene etter samråd med valgt tuntillitsperson.

        Det er ikke tillatt å sette opp private gjenstander (herunder lekeapparater, trampoliner m.m.) på fellesarealer uten styrets skriftlige godkjennelse. Styrevedtaket protokollføres. Fra søknaden til styret skal det komme frem at aktuelle forskrifter til bl.a. sikkerhet for lekeapparater m.m. er ivaretatt. Gjenstander og apparater som settes opp på fellesareal skal være til fri bruk blant grendelagets medlemmer og familiemedlemmer og besøkende.

        Trampoliner kan av sikkerhetsmessige årsaker ikke settes opp på fellesarealer.


        9. Privat parkering på fellesarealer

         Med fellesarealer menes veier, veistubber og (gjeste-)parkeringsplasser som er eid av Trollåsen grendelag. Privat parkering må ikke forekomme på slike felleseide arealer uten skriftlig samtykke fra styret.


         10. Mating av fugler

          Det er et rikt fugleliv på Trollåsen hvor fuglene vanligvis har rik tilgang til mat. Mating av fuglene kan imidlertid by på utfordringer idet rester av fuglemat på bakken kan tiltrekke seg uønskede skadedyr som mus og rotter.  

          En enstemmig generalforsamling i 2019 henstiller på det sterkeste til at beboerne på Trollåsen viser hensyn og ikke mater fuglene i sommerhalvåret 14. april – 15. oktober. Mating av fuglene vinterstid bør foregå i kontrollerte former og styret ber om følgende:

          Fugler må ikke mates på bakken. Unngå å legge ut brødbiter til dem.

          Det må ikke legges mat til fugler rundt om i boligområdet eller ute i naturen, da dette blir mat for rotter eller andre skadedyr.

          Det finnes forskjellig fuglemat å få kjøpt til oppheng i trær, eller fuglefrø som legges på brett. Hvis mulig, så heng disse opp i et tre midt på plenen heller enn i en hekk hvor det er lett for andre dyr å komme opp.

          Styret har rett til å nedlegge et tidsbegrenset forbud mot mating av fugler dersom det oppstår ekstraordinære forhold som gjør et slikt forbud nødvendig. Forbudet vil være bindende for alle beboere i grendelaget.


          11. Biloppstillingsplassen

           Styret forvalter biloppstillingsplassen ved Kvernbakken og inngår leiekontrakter med leietakere som har boligadresse på Trollåsen, dvs. Sponstubben, Kvernbakken, Flisveien og Sagveien. Årlig leie vedtas av Generalforsamlingen.

           Styret har rett til å si opp inngått leieavtale og inndra plassen fra leietaker etter forhåndsvarsel dersom leietaker:

           a. Ikke oppfyller ett eller flere vilkår fastsatt i leiekontrakt

           b. Er skyldig grendelagsavgift inkludert leie for parkeringsplass i mer enn tre måneder

           c. Ikke holder leid plass vedlike iht. leiekontrakt

            Inndratt parkeringsplass kan tildeles annen beboer. Den som har fått inndratt parkeringsplassen skal innlevere adgangsnøkkel til biloppstillingsplassen til styrets representant straks og har ikke rett til fortsatt leie av inndratt plass. 


            12. Betaling av grendelagsavgift ved eierskifte/fraflytting

             Generalforsamlingen vedtar budsjett for inneværende kalenderår og størrelsen på grendelagsavgift. Det skjer i løpet av annen halvdel av april. Faktura for grendelagsavgift for hele kalenderåret, dvs. for perioden 1.1.-31.12., sendes ut i løpet av mai til medlemmet som på fakturadato bor på eiendommen. Medlemmet er betalingspliktig for hele fakturabeløpet.

             Dersom en eiendom skifter eier i løpet av et kalenderår skal   og selger ordne opp seg imellom et eventuelt mellomværende, dvs. andelmessig fordeling av grendelagsavgift. Styret i grendelaget har ingen rolle i dette internoppgjøret.


             13. Manglende betaling av grendelagsavgift

              Betaling av grendelagsavgift skal skje innen angitt tidsfrist.  Med grendelagsavgift menes selve grendelagsavgift, betaling for TV-signaler og internet og individuell betaling for eventuelle tilleggstjenester som brøyting, leie av parkeringsplass på biloppstillingsplassen m.m. Ved manglende betaling vil det bli sendt ut en betalingspåminnelse og, hvis nødvendig, en ny påminnelse inkludert inkassovarsel. Styret har rett til å kreve et påminnelsesgebyr for hver påminnelse. Fra og med annen gangs betalingspåminnelse beregnes det forsinkelsesrenter etter statens satser, regnet fra opprinnelig forfallsdato.

              Ved overskridelse av fristen for annengangs betalingsvarsel sendes krav på utestående beløp, inkludert gebyrer, til inkasso. Styret har dessuten rett til å stenge skyldner ut fra medlemskap i det kollektive abonnementssystemet for TV og internett. Utmeldelse kan skje tidligst 2 uker etter særskilt varsel er sendt. Kostnader for utmelding og eventuell gjenåpning er for skyldners regning.

                

              14. Informasjonsutveksling mellom beboerne og styret

               Styret kommuniserer med medlemmene på epost, telefon og på grendelagets hjemmeside https://trollasengrendelag.info. Beboerne henvender seg til styret fortrinnsvis med epost til trollasengrendelag@gmail.com eller unntaksvis til styremedlemmene direkte. Trollåsen grendelags Facebook side benyttes kun til informasjon av mer sosial karakter. Styret påtar seg å vedlikeholde grendelagets hjemmeside fortløpende.

               Beboerne opplyser styret om husstandens mobilnummer og epost adresse som skal benyttes i kommunikasjon mellom styret og angjeldende husstand. Beboerne bes om å informere styret om eventuelle endringer, også ved flytting fra registrert bostedsadresse. Styret påtar seg ansvar for å vedlikeholde listen med epost adresser og mobilnummer til medlemmene til enhver tid. 

               All kommunikasjon med styret i forbindelse med fellesarealer på et tun sendes gjennom tuntillitsvalgt som har ansvar for at angjeldende sak er diskutert og forankret i en flertallsbeslutning blant tunets beboere.


               15. Tuntillitsvalgt

                Trollåsen grendelag består av 17 tun som velger hver sin tuntillitsvalgt. Funksjon, oppgaver og plikter for tuntillitsvalgt er nærmere beskrevet på grendelagets hjemmeside https://trollasengrendelag.info under «Informasjon» og «Tun 1-17».


                16. Kommunikasjon med offentlige myndigheter

                 Styret skal være i løpende dialog med offentlige myndigheter i saker som er i fellesskapets interesse, herunder vedlikehold av offentlig vei m.m. 


                 17. Annet

                  Styret i Trollåsen grendelag tar ingen rolle i eventuelle private forhold mellom grendelagets medlemmer (se for øvrig vedtektenes punkt 9).


                  18. Endringer i reglementet

                   Endringer i administrativt reglement foretas av grendelagets generalforsamling med simpelt flertall. Endringshistorikken gjøres kjent for medlemmene på grendelagets hjemmeside.  

                                                                                                                               * * *


                   Sist endret: 26.apr 2024
                   Opprettet:  28.apr 2021