Rapport over artsmangfold og økologiske utfordringer


Rapport

Jeg påtok meg i fjor ansvaret med å utrede artsmangfoldet samt hvilke økologiske utfordringer og muligheter som finnes for området til Trollåsen grendelag. Dette er min foreløpige vurdering.

Biologisk bakgrunn for området

Området til Trollåsen grendelag var tidligere en kystnær furuskog med relativt tynt og næringsfattig jordsmonn. Furutrærne var dominerende i høyden og langs bakken var det en rik og variert lyngfauna. Det yrte av insektliv langs bakken, oppe i tærne var det et rikt fugleliv samt nattaktive flaggermus, og hare, rev, elg, pinnsvin, grevling, mus, ekorn, rådyr og kanskje en og annen gaupe koste seg på høydedraget som nå er vårt hjem. Vi kommer selvsagt aldri til å kunne gjenskape denne skogen, den er tapt for evig tid, men det står et og annet tre i private hager og tunene våre er tildels inntakte.

Vi hører stadig om klimaendringer og tap av artsmangfold. Det er derfor unødvendig å poengtere at naturen er under press i vår tid. For de som har bodd her en stund, har vi vært, og er fortsatt vitne til en massiv utbygning av grønne områder i tidligere Oppegård kommune. Skogene krymper og asfalt, plen og fremmede prydbusker øker. Konsekvensen er at det naturlige dyre og plantelivet er under et voldsomt press.

Hva kan vi som grendelag gjøre for å bevare artsmangfoldet på området vårt?

1. Vern av vegetasjon på tunene våre

Jeg har tatt runden på de ulike tunene og funnet at tilstanden er relativt ulik på området vårt. Det er tun som ser nesten ut som den opprinnelige furuskogen som en gang var her, og det tun som er veldig domestiserte og nærmest ser ut som en bypark. Det er selvsagt ikke opp til meg å bestemme hvordan tunene på området skal forvaltes, men jeg har følgende forslag for bevaring av artsmangfoldet i så stor grad som mulig innenfor rammer som også ivaretar beboernes interesser

Ved fjerning av furutrær fjærner man også tilførsel av nålavfall. På den måten endrer man de kjemiske forholdene i bakken. Barnåler tilfører syre til jordsmonnet som er helt essensielt for å opprettholde lyng langs bakken. Fjerner man furtrærne kommer det i steden gress, kratt og villniss som krever menneskelig stell og tilsyn for ikke å bli uframkommelig.

Tiltak

 Vedta et vern av furutrærne våre med mindre de er tilopplagt fare

 La være å fjerne barnåler ved den årlige dugnade på tun og barnepark

Resultat

Vi får lettstelste og framkommelige tun med blåbær, tyttebær og røsslyng, som ivaretar det naturlige artsmangfoldet som en gang var og som også er vakre.

2. Fremmede vekster

Ved befaring har jeg også observert flere fremmede vekster fra tilstøtende hager på full fart ut på tunene våre eller ut i den omkringliggende skogen vår. Det er satt opp skilt om forbud mot å kaste hageavfall diverse steder, men det blåser noen i. Det er uforstand på linje med industrien på 60 tallet som dumpet kjemisk forurensede stoffer og maling rett ut i fjorden uten å tenke på konsekvensene. Mange av våre prydbusker som feks mispel har en skummel tendens til å bre seg utover skogbunnen, og vil på sikt representere en stor trussel for vår egen naturlige fauna og med det alt dyreliv som er avhengig av opprinnelig norsk natur for å overleve.
Langs gangveiene våre, inn mot hagene er det også betydelig med spredning av ikke naturlig tilhørende planter. De har enten spredd seg fra bedd, eller kommet med på lasset i jord eller med anleggsmaskiner i forbindelse med anleggsarbeider i private hager.
Det er i hht norsk lov forbudt å spre fremmede vekster, og man er personlig ansvarlig for at dette ikke skjer. Dette er en relativt ny lovparagraf som hittil har vært nærmest sovende, men jeg tipper at den i tiden som kommer vil håndheves i økende grad.
https://lovdata.no/dokument/NL...
Se vedlagte liste over forbudte vekster.
https://www.nhm.uio.no/besok-o...
https://www.miljodirektoratet....
Se også vedlagte liste over vekster som anbefales:
http://pjzgc1wcip25xdok4cradtc...

Tiltak
 Spre informasjon om oppdatert lovdata til beboere på området
 Ansvarliggjør beboere som ikke følger opp
 Send ut informasjon om anbefalte vekster
 Felles dugnad på tunene i hht lovens krav; fjerning av hagevekster på tunene
 Felles dugnad mot de omkringliggende skogsområdene våre der det er tydelig spreding av uønskede arter grunnet gamle synder
Man vil kunne tenke seg at det i nær framtid vil ligge krav fra myndighetene til styret og den enkelte beboer om at slike rutiner er iverksatt og følges opp ihht loven. Å være i forkant av dette vil være en fordel for oss alle.
Resultat
Vi får et grendelag som framstår som proaktive og ansvarlige og slipper ev framtidige pålegg fra myndigheter. Artsmangfoldet vil øke og vi kan være stolte av våre bidrag
3. Konstruktive tiltak/oppfordringer til den enkelte beboer

 La furutrærnde stå
 Ikke fjerne nålavfall fra furtrær
 Benytt planter i hagen som ikke er en trussel for naturen
 Sett opp fulgekasser
 Sett opp humlekasser
 Sett ut insekthotell
 Opprett humlevennlge bed i hagen
 PS! Domestiserte bier er en trussel for naturlig tilhørende humler og bier, og det bør derfor ikke oppfordres til biehold.
 La plenen vokse og opprett en blomstereng
 La gammelt løv i hagen ligge om høsten slik at nedbrytere som mark, skolopendere og andre innsekter har noe å leve av, og samtidig tilfører jorda naturlig luft og gjødsel
 La være å bruke round up og andre liknende midler som dreper ville insekter. PS! Round up er dessuten forbudt i Europa pga kreftfare.
Dette er små og enkle tiltak som lett kan følges av hver og en av oss. Noe av det som står er hjemlet i loven, mens annet er opp til den enkelte beboer å gjennomføre eller la være.
Konklusjon
Tiltakene som omhandler tunene og hvordan de forvaltes, med bevaring av furutrær og oppfordring om å la være å fjerne barnåler er tiltak jeg ber styre i grendelaget om å vurdere å vedta.
Resten, som ulovlig spredning av domestiserte planter oppfordrer jeg styret til å informere beboerne om da jeg antar at regelverket her ikke er kjent for mange.
Jeg foreslår også en felles dugnad i løpet av sommerhalvåret, etter mai (slik at vi ser hva som vokser opp) der vi kan gå rundt og fjerne uønskede vekster som allerede har spredt seg feks ned i Trolldalen og nede ved bussholdeplassen vår.
Selv har jeg blomstereng, humlekasse for humlebol, insekthotell, egen kompost og tre fuglekasser i hagen. Jeg har fortsatt en hel del uønskede arter som jeg vil starte å fjerne inneværende sesong. Ingen er perfekt og de fleste har mye å lære om dette temaet. Om vi er mange nok som begynner å bevege oss i riktig retning vil vi se de positive konsekvensene for plante og dyrelivet i området vårt om ikke alt for lenge. Dette vil være med på å gi grendelaget en miljøvennlig og bærekraftig profil som gjør at vi til sammen vil framstå som et svært attraktivt område å bo.
Jeg har ikke kontaktet Sparebankstiftelsen eller andre for å se om det er muligheter for økonomisk bistand til proaktive tiltak som feks innkjøp av fuglekasser, humlekasser og insektshotell. Om det er ønske for noe slikt, kan jeg ta på meg å undersøke dette videre.

Trollåsen 10 februar 2020                                                                                                         Pia von der Lippe


Opprettet:  01.mar 2020