Velkommen til vår hjemmeside!

23. mai 2023

Asfalteringsarbeid

Årets vedlikehold av gangveier og gjesteparkeringsplasser står for tur. 

1.-3. juni 2023 vil gangveien mellom Sagveien 21 og Flisveien 24 bli asfaltert. Vennligst benytt alternative ruter i perioden. 

5.-7. juni 2023 asfalteres gjesteparkeringsplassen på tun 8 utenfor Flisveien 48-50.  Plassen vil være utilgjengelig i perioden. Vennligst benytt alternative parkeringsmuligheter i perioden. 

Trampolinen er nå reparert og står klar til bruk, også for de minste. 

Revidert protokoll fra Generalforsamlingen 2023 er nå lagt ut under Dokumenter/Generalforsamlinger og protokoller. 

Feil i avstemmingsresultat under punkt 5A er rettet opp. 

I henhold til vedtak på Generalforsamling 2023 punkt 5 E er punkt 16 i det Administrative reglement blitt oppdatert. Du finner dokumentet under Informasjon/Vedtekter og Administrativt reglement/Administrativt reglement. 

Protokoll fra Generalforsamlingen 2023 ligger under Dokumenter/Generalforsamlinger og Protokoller.

Styret opplyser også at nyvalgt styremedlem Stian Baanrud Bilden har trukket seg. Første varamedlem Christian Kristoffersen overtar hans plass i styret. 

... finner du under "Dokumenter/Generalforsamlinger og Protokoller"

Det er vedtatt ny detaljreguleringsplan for et nytt Trollåsen senter. Se vedlagte PDF-fil. 

15. februar 2023

Bilkjøring på gangveier?

Hovedgangveien på Trollåsen strekker seg fra Trolldalen i sør, forbi ballplassen ved Flisveien og videre mot Trollåsen barnehage og KIWI i nord. Gangveien er kommunal og det er Nordre Follo kommune som drifter gangveiene på Trollåsen, sommer som vinter. Gangveien er tydelig skiltet med gang- og sykkelvei. 

På Facebook siden 'Trollåsen grendelag - beboerside' ble det 5. februar 2023 lagt ut et innlegg om en bil som kjørte på denne gangveien mellom ballplassen og Sagveien. Innlegget med kommentarer konkluderte med at det burde sette opp en bom på denne veistrekningen.  Dette ønske ligger utenfor styrets og Generalforsamlingens kompetanse.  

Styret synes det er beklagelig at gangveien benyttes av uansvarlige sjåfører. Gangveien er som nevnt innledningsvis tydelig skiltet med gang- og sykkelvei i begge retninger.

Styret i Trollåsen grendelag fikk i begynnelsen av januar 2023 en henvendelse fra Nordre Follo kommune. Foranledning til kommunens henvendelse til styret var en klage fra en beboer på Trollåsen som ønsker at det settes opp fysiske sperrer på gangveien. Etter å belyst problemstillingen nærmere har styret i likhet med kommunen konkludert med at oppsett av fysiske hindringer ved innkjørslene til gangveier på Trollåsen ikke er aktuelle løsningsalternativer. Det er flere grunner til det. Det er et svært begrenset antall sjåfører som her bevisst velger å bryte trafikkreglene under særdeles skjerpende omstendigheter, dvs. motorisert kjøring på gang- og sykkelvei. Styret har foreslått for kommunen å sørge for en mer tydelig skilting i begge kryssene der gangveien møter hhv. Sagveien og Flisveien.

Hvordan kan vi i fellesskap hindre at det foregår bilkjøring på gangveiene på Trollåsen? 

Styret oppfordrer alle beboerne om være observante og rapportere uautorisert bilkjøring på gangveiene til styret. Det er nærliggende å tro at det muligens handler om biler som ikke hører hjemme på Trollåsen. Det er viktig at styret får tilsendt nærmere opplysninger om slike kjøretøy som kjører på gangveien. Med nærmere opplysninger menes bilens registreringsnummer, beskrivelse av bilen (f.eks. budbil fra firma xxx, personbil av merke xxx osv.),  og tid og sted for hendelsen. Best av alt ville vært et bilde av hendelsen, slik at styret kan ta kontakt med politiet som på sin side kan innlede straffeforfølgelse av  vedkommende som bevisst bryter forbudet.

Styret i Trollåsen grendelag er særdeles opptatt av trafikksikkerhet for de myke trafikantene der Flisveien og Sagveien  krysser  gangveien. Styret har i lang tid, dvs. over flere år, bedt kommunen om sikkerhetstiltak i så henseende uten at det har resultert i konkrete handlinger fra kommunens side.  


2. februar 2023

Strøkassene på Trollåsen

Grendelaget eier 8 strøkasser som er plassert på strategiske punkter på Trollåsen hvor det er ekstra behov for strøing av gangveier. Styret minner om at grusen i grendelagets kasser ikke er beregnet til strøing mellom fellesgarasjer, ei heller til privat bruk utenfor carporter, private inngangspartier eller privateide fellesarealer. 


Strøkassene er fylt på med strøgrus senest 2. februar 2023.  

Det har vært en utfordrende vinter så langt  værmessig med temperaturer som veksler mellom plussgrader og kuldegrader. Det har ført til til dels meget glatte partier på enkelte dager. 

Styret i grendelaget har derfor på sitt møte 10. januar 2023 besluttet å endre avtalen med H. Fjeldstad AS dithen at det strøs med grus ved behov samtidig som det brøytes. Det vil medføre økte kostnader for både grendelaget og beboere som har en brøyteavtale. Styret kommer tilbake til dette ifm utsendelse av faktura for grendelagsavgift.