Velkommen til vår hjemmeside!

Takk for engasjementet i en viktig sak for fellesskapet.

Møtte representanter for beboere i området for å få innspill samt se nærmere på området.

Sender denne til informasjon:

Pressemelding:

«Flertallspartiene i Nordre Follo (AP, SV, V, SP, Krf/U og MDG) ber Statsbygg prioritere andre plasseringer for Oslo fengsel enn tomten som vurderes i Nordre Follo,

Trollåsveien 8 . Flertallspartiene mener en etablering av et fengsel i kommunen, i tråd med Statsbyggs kriterier og behov på eiendommen, ikke er i tråd med gjeldende kommuneplan.

Etter en helhetsvurdering vil vi derfor fremme et forslag til vedtak i kommunestyret 27. januar som gir tilbakemelding til Statsbygg i tråd med vårt syn på saken.

Vi er bekymret for konsekvensene et eventuelt fengsel i Trollåsveien 8 vil få for bomiljø og næringslivet i området, at trafikksikkerheten forringes, det vil føre til tap av natur og til at tilgang til naturområdet reduseres. Med et fengsel på Trollåsen risikerer vi også at næring og arbeidsplasser som allerede er etablert på tomten må vike.

Flertallspartiene anerkjenner arbeidet kommunen har lagt ned i å behandle og følge opp henvendelsen fra Statsbygg og oppfølgingen fra et samlet formannskap som ønsket etablering av Oslo fengsel i kommunen.

Med vennlig hilsen

Hanne Opdan

På vegne av flertallspartiene (AP, SV, V, SP, Krf/U og MDG)»

Med vennlig hilsen

Hanne Opdan

ordførerVedlagt dagens epost fra styret i Trollåsen grendelag til kommunestyret i Nordre Follo kommune

Vedlagt dagens epost fra styret i Trollåsen grendelag til Justis- og beredskapsdepartementet. 

19. januar 2022

Visste du at...

...Vann- og avløpsnettet på Trollåsen med unntak av flere men ikke alle eneboliger i Sagveien, Kvernbakken og Sponstubben er eid privat av flere boliger i fellesskap. Eierskapet er registrert som sameie og er registrert i grunnboken som heftelse på eiendommen. 

Styret har kartlagt de forskjellige sameier og vil komme tilbake med oppklarende eposter til de berørte. Dette vil skje i løpet av første halvår 2022  

19. januar 2022

Generalforsamling 2022

Årets Generalforsamling vil bli avholdt torsdag 21. april 2022 kl. 19:00 på Grendehuset i Flisveien 14 så fremt smittevernbestemmelsene tillater det. Alternativt vil Generalforsamlingen bli gjennomført elektronisk slik det ble gjort i 2021. 

Sakspapirene vil bli sendt ut med epost i god tid i forveien. 


Styret minner om at saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal iht. vedtektene være styret i hende senest innen  15. februar. 

Etter fristens utløp for å stemme  er resultatet som følger:

278 medlemmer har stemt 'ja'

6 medlemmer  har stemt 'nei' 


Styret i Trollåsen grendelag

Styret i Trollåsen grendelag har hatt møte med aksjonsgruppen «Nei til Norges største fengsel i boligområde på Kolbotn» for å informere seg om arbeidet gruppen gjør og handlinger som planlegges. I denne sammenheng ble styret oppfordret til å representere Trollåsen grendelag og ivareta grendelagets interesser.

Styret er av den oppfatning at denne oppgaven ligger utenfor styrets mandat som er definert i Vedtektenes § 2:

§ 2. Formål

Grendelagets formål skal være å ivareta medlemmenes interesser angående disponering, vedlikehold og drift av fellesareal, lekeplasser, grendehus, snøbrøyting, privat veilys, varmekabel på felles vannledning, kabelanlegg til TV og Internett, mv.

Styret sender derfor ut denne eposten for å innhente medlemmenes fullmakt til å kunne engasjere seg i saken. Linken nedenfor leder deg direkte inn på avstemmingsskjemaet. Dersom du krysser av alternativ «ja» gir du styret fullmakt til å engasjere seg i saken og du gir samtidig uttrykk for at du er imot etablering av et fengsel på Trollåsen. I motsatt fall krysser du av «nei».

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFvOkWlZ8Um7aYFgE3mEFmSqyyq4nvZg1w6x9PiJYNPdJgw/viewform?usp=sf_link

Resultatet av spørreundersøkelsen vil bli offentliggjort her etter fristens utløp 18. januar 2022


10. januar 2022

Ledig parkeringsplass

På biloppstillingsplassen ved Kvernbakken er det blitt en ledig plass (nr. 17) for båthenger, skaphenger eller bobil/campingvogn. Det er plassen helt nederst på langsiden mot Kvernbakken til venstre etter bommen, foran snødeponiet på hjørnet av plassen. 


Ta kontakt med styret på trollasengrendelag@gmail.com dersom du er interessert. Leien er p.t. på kr. 800. 

Styret minner om at saker som ønskes behandlet på årets Generalforsamling må sendes med epost til trollasengrendelag@gmail.com innen tidsfrist 15. februar 2022. 

Styret hadde planlagt en informasjonskveld om realsameie på Trollåsen. Det var ca. 40 beboere som hadde meldt sin interesse for å delta på denne kvelden som styret så for seg fant sted 26. januar 2022. 

Den aktuelle Covid-19 situasjonen setter dessverre en strek over det planlagte informasjonsmøte som utsettes inntil videre. Styret kommer tilbake med ny dato og tidspunkt når smittesituasjonen tillater det å gjennomføre det.