Velkommen til vår hjemmeside!

Telenor planlegger å forsterke kapasiteten på bredbånd på Trollåsen. Til dette er det nødvendig med gravearbeid i løpet av sommeren, der en ny fiberkabel skal strekkes fra nedsiden av grendehuset til koblingsboksen utenfor Flisveien 28. Det vil i perioder måtte påregnes at innkjørsel til Flisveien 1- 13 og Flisveien 30-66 stenges/lysreguleres i kortere perioder. 

Styret kommer tilbake så snart varsel om igangsettelse av arbeidet er mottatt. 

7. mai 2022

Fuglemating

Flere steder på Trollåsen har det vært problemer med rotter de siste årene og styret satte i gang flere tiltak for å få bukt med denne plagen. Nye rapporter fra firmaet som styret engasjerte viser at det er oppnådd store forbedringer og at det er stort sett mus og ikke rotter som gir utslag i de oppsatte fellene. Dette bekreftes ved at det er oppdaget flere musehull i skåningen ned fra tun 7 til hovedgangveien. 


Når det er sagt er det viktig at vi alle fortsetter å være flinke og avstår fra å mate fugler, selv om det gjøres i beste mening. Det finnes nok mat i naturen til de små krabatene. 

Resultatene fra avstemningen på årets Generalforsamling er nå blitt sendt til alle husstander med epost . Det var en fantastisk høy oppslutning med 106 tellende stemmer som ble registrert. En må mange år tilbake for å finne et så høyt antall medlemmer som har avgitt sin stemme. Faktisk har nesten hver tredje husstand sendt inn avstemmingsskjemaet. 

Styret

Som styreleder så har jeg sett at det foregår stor aktivitet på beboersiden til Trollåsen Grendelag. Jeg har også blitt gjort oppmerksom på at det sendes ut sms til beboere med samme innhold som innleggene på Facebook. Vi hadde først ikke tenkt å kommentere dette, men ser at vi er nødt til å svare på noe av den kritikken som kommer fra enkelte beboere.

På generell basis bør all kommunikasjon med styret foregå på mail og ikke på sosiale medier.

Styret har blitt anklaget for å være udemokratiske. Faktum er at ALLE kan komme med forslag til saker på generalforsamlingen. Fristen for å sende inn saker var 15. februar og vi mottok tre saker til behandling på Generalforsamlingen. Alle de tre beboersakene er beskrevet i detalj med forklaring/begrunnelse og ligger i sakspapirene til Generalforsamlingen i tillegg til styrets kommentar og forslag til vedtak. Noe som betyr at begge parter har fått lagt frem sin sak. På stemmeskjemaet er det mulig å stemme FOR styrets forslag, MOT (altså FOR beboer forslag) eller avholdende.

Allerede i fjor diskuterte styret om vi skulle gjennomføre Generalforsamlingen med et digitalt skjema på lik måte som det har blitt gjort de siste to årene. Det ble også diskutert å ha et møte på Zoom eller Teams, men dette er ikke så godt egnet til å ha avstemminger etc. samt at noen beboere ikke er så datakyndige. I tillegg har styret fått tilbakemeldinger fra beboere, som er engstelige for å møtes fysisk i et såpass lite rom som det på grendehuset pga. smitte. Selv om samfunnet har åpnet igjen, så er det fortsatt mye smitte. Styret bestemte seg derfor for å ta hensyn til dette og å gjennomføre det på samme måte som de to siste årene, noe som tidligere har vært helt uproblematisk. Fra 2019 til 2020 var det en tredobling av antall beboere som deltok på generalforsamlingen, noe styret mener er et veldig positivt resultat og medfører at en mye større del av grendelaget nå faktisk er med når saker skal besluttes.

 I innkallingen står det at 'møtet' vil bli gjennomført digitalt på samme måte som i 2020 og 2021 samt at avstemmingen avsluttes 21 april kl. 21.00 . For de nye i grendelaget som ikke bodde her i 2020 og 2021 beklager vi at gjennomføringen kan misforstås/ikke er godt nok forklart, og vi burde presisert at generalforsamlingen gjennomføres kun ved en digital avstemming.

I grendelaget har det vært vanlig å stemme over valgkomiteens forslag til styremedlemmer. Valgkomiteen jobber uavhengig av styret og kommer med et forslag som det stemmes over på generalforsamlingen. Hvis beboerne er uenige i dette forslaget så er det bare å stemme mot eller avholdende

Som styreleder har jeg mottatt flere mail om disse sakene nå. Noen av dem har vært saklige og noen positive, men noen har vært direkte ufine og jeg har også mottatt en trakasserende sms mot meg som person. Det burde ikke være sånn at vi skal måtte oppleve dette i et grendelag hvor vi som styre gjør så godt vi kan og også har oppnådd mye. Det er fritt frem å være uenig med styrets beslutninger og derfor stemme mot sakene vi har lagt frem, men derfra til å være ufine og trakasserende burde ikke være nødvendig i et så flott grendelag som det vi bor i.

Mette Moberg

styreleder


20. april 2022

Generalforsamling 2022

Styret i grendelaget oppfordrer alle medlemmer av grendelaget til å bruke sin stemmerett under årets generalforsamling. 

Styret bestemte seg for å gjennomføre årets Generalforsamling digitalt med den begrunnelse at det har vært vesentlig flere som har deltatt når den har vært gjennomført digitalt. Det er et ønske fra styret om å sikre bredest mulig oppslutning på Generalforsamlingen.

Styret har i tillegg fått noen signaler fra beboere om at ikke alle er like komfortable med å sitte tett i et rom under Generalforsamlingen. Så lenge smittetallene er høye i Nordre Follo kommune så velger styret derfor også å ta hensyn til dette.

Styret håper selvfølgelig at senere Generalforsamlinger kan gjennomføres som fysiske møter, gjerne i kombinasjon med digital stemmegiving.


Innkalling med vedlegg til årets Generalforsamling 21. april 2022 finner du under Dokumenter/Generalforsamlinger og protokoller

Styret i grendelaget er blitt gjort oppmerksom på at det ble oppdaget forekomster av skjeggkre i flere rekkehus i Sponstubben. Styret minner om at det er viktig å informere naboskapet dersom man har fått slike skadedyr i huset. Det er allmenn kjent at innsektene lett finner veien mellom leiligheter og sammenkjedete hus og etablerer seg flere steder dersom man ikke bekjemper dem i fellesskap. Kontakt gjerne et skadedyr selskap for å få profesjonell hjelp til å bli kvitt disse uønskede gjestene i huset.

Erfaringen viser at veien inn i en bolig kan skje på flere måter bl.a. gjennom postpakker. Et godt tipps er å pakke ut sendinger utendørs og kaste emballasjen rett i søppelkonteiner.

Les mer om skjeggkre på bl.a. FHIs hjemmeside https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/smadyr-andre/skjeggkre/ eller på Huseiernes hjemmeside https://www.huseierne.no/nyheter/skjeggkre-slik-kan-du-bekjempe-dem-med-gift-og-andre-metoder/  Skjeggkre: Slik kan du bekjempe dem med gift og andre metoder


I løpet av de siste to ukene har bilen til kommunens trafikktjeneste blitt observert langs veiene på Trollåsen. Senest sist onsdag , 9. februar 2022 ble det skrevet ut parkeringsbøter. 

Styret minner om at Nordre Follo kommune håndhever parkeringsbestemmelsene slik at biler som parkeres langs veien med en kortere avstand enn 1,5 m fra asfaltkanten, regnes som feilparkert. Dette skal visst være standard på landsbasis, opplyser kommunen.  Se for øvrig styrets nyhetsoppslag av 12.12.2020 der dette ble varslet. 

Oppegård avis har flere nye  oppslag i dag i saken om nytt Oslo fengsel og tomten Trollåsveien 8. Etter at politikerne i Nordre Follo kommune nylig har signalisert at kommunen ikke ønsker å etablere et fengsel på den aktuelle tomten frykter styret i Trollåsen grendelag at staten vil kunne overstyre kommunen og gjennomføre en statlig regulering. 

Dagens artikkel i Oppegård avis finner du her:

Beboere vurderer å selge husene sine