Velkommen til vår hjemmeside!

Det er vedtatt ny detaljreguleringsplan for et nytt Trollåsen senter. Se vedlagte PDF-fil. 

15. februar 2023

Bilkjøring på gangveier?

Hovedgangveien på Trollåsen strekker seg fra Trolldalen i sør, forbi ballplassen ved Flisveien og videre mot Trollåsen barnehage og KIWI i nord. Gangveien er kommunal og det er Nordre Follo kommune som drifter gangveiene på Trollåsen, sommer som vinter. Gangveien er tydelig skiltet med gang- og sykkelvei. 

På Facebook siden 'Trollåsen grendelag - beboerside' ble det 5. februar 2023 lagt ut et innlegg om en bil som kjørte på denne gangveien mellom ballplassen og Sagveien. Innlegget med kommentarer konkluderte med at det burde sette opp en bom på denne veistrekningen.  Dette ønske ligger utenfor styrets og Generalforsamlingens kompetanse.  

Styret synes det er beklagelig at gangveien benyttes av uansvarlige sjåfører. Gangveien er som nevnt innledningsvis tydelig skiltet med gang- og sykkelvei i begge retninger.

Styret i Trollåsen grendelag fikk i begynnelsen av januar 2023 en henvendelse fra Nordre Follo kommune. Foranledning til kommunens henvendelse til styret var en klage fra en beboer på Trollåsen som ønsker at det settes opp fysiske sperrer på gangveien. Etter å belyst problemstillingen nærmere har styret i likhet med kommunen konkludert med at oppsett av fysiske hindringer ved innkjørslene til gangveier på Trollåsen ikke er aktuelle løsningsalternativer. Det er flere grunner til det. Det er et svært begrenset antall sjåfører som her bevisst velger å bryte trafikkreglene under særdeles skjerpende omstendigheter, dvs. motorisert kjøring på gang- og sykkelvei. Styret har foreslått for kommunen å sørge for en mer tydelig skilting i begge kryssene der gangveien møter hhv. Sagveien og Flisveien.

Hvordan kan vi i fellesskap hindre at det foregår bilkjøring på gangveiene på Trollåsen? 

Styret oppfordrer alle beboerne om være observante og rapportere uautorisert bilkjøring på gangveiene til styret. Det er nærliggende å tro at det muligens handler om biler som ikke hører hjemme på Trollåsen. Det er viktig at styret får tilsendt nærmere opplysninger om slike kjøretøy som kjører på gangveien. Med nærmere opplysninger menes bilens registreringsnummer, beskrivelse av bilen (f.eks. budbil fra firma xxx, personbil av merke xxx osv.),  og tid og sted for hendelsen. Best av alt ville vært et bilde av hendelsen, slik at styret kan ta kontakt med politiet som på sin side kan innlede straffeforfølgelse av  vedkommende som bevisst bryter forbudet.

Styret i Trollåsen grendelag er særdeles opptatt av trafikksikkerhet for de myke trafikantene der Flisveien og Sagveien  krysser  gangveien. Styret har i lang tid, dvs. over flere år, bedt kommunen om sikkerhetstiltak i så henseende uten at det har resultert i konkrete handlinger fra kommunens side.  


2. februar 2023

Strøkassene på Trollåsen

Grendelaget eier 8 strøkasser som er plassert på strategiske punkter på Trollåsen hvor det er ekstra behov for strøing av gangveier. Styret minner om at grusen i grendelagets kasser ikke er beregnet til strøing mellom fellesgarasjer, ei heller til privat bruk utenfor carporter, private inngangspartier eller privateide fellesarealer. 


Strøkassene er fylt på med strøgrus senest 2. februar 2023.  

Det har vært en utfordrende vinter så langt  værmessig med temperaturer som veksler mellom plussgrader og kuldegrader. Det har ført til til dels meget glatte partier på enkelte dager. 

Styret i grendelaget har derfor på sitt møte 10. januar 2023 besluttet å endre avtalen med H. Fjeldstad AS dithen at det strøs med grus ved behov samtidig som det brøytes. Det vil medføre økte kostnader for både grendelaget og beboere som har en brøyteavtale. Styret kommer tilbake til dette ifm utsendelse av faktura for grendelagsavgift.  

11. januar 2023

Strøkassene på Trollåsen

Grusen i grendelagets strøkasser er forbeholdt strøing av grendelagets arealer som gangveier osv. Styret minner om at grusen ikke er beregnet til strøing av private inngangspartier, innkjørsler til carport eller garasje. 

11. januar 2023

Generalforsamling 2023

Årets generalforsamling gjennomføres både som et fysisk møte  og digitalt. Det fysiske møtet gjennomføres torsdag, 20. april 2023  kl. 19:00 på Grendehuset i Flisveien 14, den digitale avstemmingen vil være åpen i tidsrom 20.-24. april 2023. Forslag til saker som skal behandles på Generalforsamlingen skal være styret i hende innen 15. februar 2023. 

Frist for innsendelse av forslag fra medlemmer av Trollåsen grendelag som skal behandles på Generalforsamling 2023 i april 2023.

29. desember 2022

GODT NYTT ÅR

Styret i Trollåsen grendelag ønsker alle et riktig Godt Nytt År .

Styret gjennomførte i løpet av sommeren/høsten 2022 en uformell "folketelling" på Trollåsen. Tuntillitspersonene har rapportert inn tall for de respektive tunene og resultatet for Trollåsen i sin helhet er:


Innenfor grendelagets virkeområde bor det totalt 846 personer . Av disse er 582 voksne, 46 er barn over 18 år og 218 er  barn under 18 år. 34 husstander består av kun 1 person. 

Tallene representerer et øyeblikksbilde slik det var sommeren 2022. Styret takker alle for sitt bidrag til å gi oss denne totaloversikten. 

På den fysiske delen av den ekstraordinære Generalforsamling 2022 ble det avgitt 6 stemmer, samtlige stemte for styrets forslag om å inngå en ny treårs avtale M-frihet med Telenor.

Digitalt stemte 115 for styrets forslag, 2 stemte imot og 4 stemte avholdende.

Således ble styrets forslag om en ny treårs avtale med Telenor vedtatt med 121 stemmer. Avtalen begynner formelt å løpe fra 1.1.2023 men, som forklart under den fysiske delen av den ekstra ordinære generalforsamlingen 2022,  er en likeverdig løsning allerede  tilgjengelig for alle beboerne. 

Generalforsamlingsreferatet vil bli gjort tilgjengelig om kort tid. Du vil finne det under "Dokumenter/Generalforsamlinger og Protokoller".