Rutine ifm kvartalsvis resultatoppfølging mot budsjett


Rutine i forbindelse med kvartalsvis resultatoppfølging mot budsjett

  • - Resultatoppfølging skjer fortløpende gjennom grendelagets kasserer.
  • - Styret i grendelaget følger opp resultatoppfølgingen mot budsjett på styremøte hvert kvartal.
  • - Senest 12 dager etter hver kvartalsslutt sender kasserer rapport med status på regnskap mot budsjett med epost til alle medlemmer av styret i Trollåsen grendelag. 
  • - Resultatoppfølgingsrapporten skal vise akkumulerte tall per utgang av forangående kvartal sammenhold med årsbudsjett. Tallene vises i kolonneform.
  • - Med utgang av forangående kvartal menes at tall for første kvartal gjelder perioden 1. januar – 31. mars, tall for annet kvartal gjelder for perioden 1. januar – 30. juni, tall for tredje kvartal gjelder perioden 1. januar – 30. september og tall for fjerde kvartal gjelder for hele regnskapsåret.
  • - Kasserer kommenterer eventuelle avvik under gjennomgang av resultatoppfølgingen og kjennskap til eventuelle fremtidige store utgifter
  • - Resultatoppfølgings gjennomgang skal være fast post på agendaen for første styremøte i etterfølgende kvartal.
  • - Ved større budsjettavvik varsler kasserer grendelagets styremedlemmer straks ved behov og utenom de faste og kvartalsvisse resultatoppfølgingsmøter. Varslingen skjer med epost. 

Trollåsen, den 12.08.2022

Vedtatt på styremøte 23. august 2022


Opprettet:  30.aug 2022