Presentasjon av Trollåsen grendelag for eiendomsmeglere


Styret har i 2022 utarbeidet og sendt en presentasjon av Trollåsen grendelag for eiendomsmeglere til lokale eiendomsmeglerforetak. Bakgrunn for å lage en slik presentasjon var at styret til tider fikk inntrykk av at nyinnflyttere til Trollåsen muligens ikke alltid hadde fått alle relevante opplysninger om sin nye bolig.  Presentasjonen ble sendt eiendomsmeglerforetak som forestår omsetning av boliger på Trollåsen i 2022 og en oppdatert versjon ble gjort tilgjengelig i februar 2023. 

Nærmere om grendelagsavgift:

Størrelsen på grendelagsavgift beregnes for et kalenderår om gangen, dvs. fra 1.1. - 31.12. i det angjeldende år.  Beløpet fastsettes av Generalforsamlingen i Trollåsen grendelag i løpet av annen halvdel av april hvert år.  

Dette får betydning for omsetning av eiendommer både før og etter at størrelsen på grendelagsavgift er vedtatt av Generalforsamlingen. Faktura sendes ut i mai til vedkommende som på det tidspunktet bor på eiendommen og som må svare for hele fakturabeløpet, selv om eiendommen er solgt med senere overtagelse. Det er da opp til kjøper og selger å gjøre opp et mellomværende seg imellom. Styret i grendelaget er ikke part i dette oppgjøret. 

Tilsvarende gjelder for eiendommer som omsettes etter fakturautsendelse og etter at selger har forskuttert  grendelagsavgift for hele kalenderåret. 

Megler plikter å opplyse partene om dette.  

Du finner presentasjonen under  Dokumenter/Presentasjon av Trollåsen grendelag for eiendomsmeglerforetak 2023


Sist endret: 24.jan 2024
Opprettet:  21.feb 2023