Rutine for kontroll av lekeapparater på tunene og i barneparken (grendehuset)


Rutine for kontroll av lekeapparater på tunene og i barneparken (grendehuset)

Trollåsen grendelag består av i alt 17 tun, en ballplass og en barnepark med grendehus. Det er grendelaget som er grunneier av tunene og barneparken hvor det er avsatt areal for lekeplasser.

Styret utpeker et eller flere av sine medlemmer til å være ansvarlige for sikkerheten med lekeapparatene på tunene og i barneparken. Dette innebærer at ansvarlige styremedlem(mer) skal foreta kontroll av lekeapparatene en gang i året i samarbeid med de tuntillitsvalgte. Styremedlem(mer) kvitterer foretatt kontroll på eget skjema som ligger på grendelagets hjemmeside https://trollasengrendelag.info men er kun synlig for styremedlemmene.

Dersom det oppdages avvik skal det rapporteres til styret som plikter å innlede nødvendige tiltak for å rette opp feil og mangler med lekeutstyr snarest mulig. Styret har fullmakt å ilegge angjeldende tun/barnepark et midlertidig bruksforbud ved alvorlige feil som kan medføre fare for liv og helse.

Ansvarlige for sikkerheten med lekeapparatene på tunene og i barneparken plikter å holde seg oppdatert på gjeldende lover og regler og kan innenfor gjeldende budsjettrammer rådføre seg med sakkyndig konsulenter.

Lekeapparater og andre gjenstander, herunder trampoliner m.m., som er satt opp privat på fellesområdet for egen risiko og regning og som ikke er godkjent av styret omfattes ikke av denne rutinen.


Sist endret: 16.feb 2022
Opprettet:  20.jun 2021