VEDTEKTER FOR TROLLÅSEN GRENDELAG


VEDTEKTER FOR TROLLÅSEN GRENDELAG
vedtatt på generalforsamling 12. april 1983
revidert på generalforsamlingen 19. april 2017

 

§ 1. Medlemskap

Samtlige eiere av bolig på Trollåsen utgått fra gnr. 39, bnr. 265 i Oppegård har rett og plikt til medlemskap i TROLLÅSEN GRENDELAG.

 § 2. Formål

Grendelagets formål skal være å ivareta medlemmenes interesser angående disponering, vedlikehold og drift av fellesareal, lekeplasser, grendehus, snøbrøyting, privat veilys, varmekabel på felles vannledning, kabelanlegg til TV og Internett, mv.

 § 3. Styret

Grendelaget ledes av et styre, bestående av en leder og fire medlemmer valgt av og blant medlemmene. Det velges to varamedlemmer til styret, som har møterett.
Styret velger selv sin leder.
Styret bør fortrinnsvis være sammensatt således at eiere fra Kvernbakken, Flisveien, Sagveien og Sponstubben er representert med hvert sitt medlem i styret. Grendelaget skal jobbe for en så lik kjønnsmessig fordeling i styret som mulig.
De valgte medlemmer fungerer i 2 år, således at de 2/5 og 3/5 av styremedlemmene som har lengst funksjonstid trer ut og erstattes ved nytt valg hvert annet år. Hvert annet år velges også to varamedlemmer.
Denne valgordning trer i kraft fra og med generalforsamlingen i 1984, således at det da velges 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
Valgperioden for de 2 resterende styremedlemmer valgt på konstituerende generalforsamling 3. juni 1982, forlenges med 1 år.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Avgjørelser i styret fattes med alminnelig flertall.
Innkalling til styremøte foretas av leder eller når to av styremedlemmene ønsker det.

  § 4. Styrets fullmakt og arbeidsområde

Styret har fullmakt til å opptre på samtlige medlemmers vegne i alle saker som faller inn under foreningens formål.
Styret handler med ansvar ovenfor de øvrige medlemmer som i generalforsamling kan trekke opp retningslinjer for styrets virksomhet.
Styret kan innkalle til medlemsmøter.
Styret legger hvert år frem for generalforsamling revidert årsregnskap og beretning over hva som har foregått i det forløpne år.

 

 § 5. Generalforsamling

Grendelagets øverste organ er generalforsamlingen, som skal avholdes hvert år innen utgangen av april.
Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter vedtak i styret eller hvis 1/10 av Grendelagets medlemmer krever det.
Innkalling til generalforsamling finner sted ved styrets leder, med minst 3 ukers varsel.
På generalforsamlingen har hver hjemmelsinnehaver 1 stemme, dog begrenset til totalt 1 stemme pr. hus.
Et medlem kan ved skriftlig fullmakt la seg representere ved et annet medlem. Intet medlem kan dog møte med mer enn en fullmakt.
Saker som et medlem ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal nevnes i innkallingen.
Krav om å få behandlet en sak på den ordinære generalforsamling må være mottatt av styret senest 15. februar.

 

 § 6. Saker til behandling

 På generalforsamlingen skal følgende saker behandles:

 1. Konstituering
 2. Årsmelding
 3. Regnskap
  • Årsregnskap for siste år
  • Revisors melding
  • Ansvarsfrihet for styret
 4. Budsjett for inneværende år 
 5. Valg av styremedlemmer
 6. Valg av valgkomite
 7. Valg av revisor
 8. Andre saker som er nevnt i innkallingen


 § 7. Medlemskontingent  

Grendelagets utgifter skal fordeles på medlemmene med like stor del på hver enkelt.
Generalforsamlingen beslutter etter forslag fra styret hvor stor den årlige medlemsavgift skal være.
Grendelagets tilgodehavende ovenfor den enkelte medlem er til enhver tid sikret ved pant i medlemmets eiendom ( kr. 10.000 ).

 

§ 8. Revisor  

Grendelaget skal ha revisor. Revisor velges av generalforsamlingen etter forslag fra styret.
Revisor plikter å gi beretning om Grendelagets regnskap, drift og stilling til styret innen 15. mars hvert år.

 

 § 9. Behandling av tvister  

Eventuelle tvister som måtte oppstå mellom medlemmer av Trollåsen Grendelag om bruk av Grendelagets arealer (tun, parkeringsanlegg, mv.) forelegges styret for uttalelse. Dersom medlemmene ikke aksepterer avgjørelsen, skal generalforsamlingen avgjøre spørsmålet med bindende virkning.


 § 10. Vedtektsendringer  

Grendelagets vedtekter kan endres ved generalforsamlingsvedtak, med 2/3 flertall blant de tilstedeværende. Minst ¼ av Grendelagets medlemmer må være representert.

 

 


Sist endret: 02.mar 2020
Opprettet:  22.jan 2020