Reglement for utlån av grendehuset


Beboere kan låne selve grendehuset men også bord og stoler separat.

Følgende reglement gjelder:                                                                                                                    Publisert første gang: 13. februar 2013 kl. 22:23

§1  HVEM KAN LÅNE GRENDEHUSET/AKTIVITETSHUSET

Alle medlemmer tilsluttet Trollåsen grendelag og deres husstandsmedlemmer kan låne grendehuset. Utlån administreres gjennom styrets eiendomsansvarlige. Booking og utlevering av nøkler til huset gjøres gjennom kontakt med styret. 

§2  SØKNAD OM Å LÅNE GRENDEHUSET/AKTIVITETSHUSET ELLER DER TILHØRENDE RESSURSER (BORD, STOLER M.M.)

Skriftlig søknad (epost eller brev) om å få låne grendehuset/aktivitetshuset sendes til eiendomsansvarlige i Trollåsen Grendelags styre. Hvis flere har søkt om lån samme dag/tid vil den søknad som først mottas ha førsterett. Melding om frafall av tildelt lånedag må skje så snart som mulig av hensyn til eventuelle andre interessenter. Ved lån av huset disponeres hele huset, inkludert kjeller.

§3 ANSVARSHAVENDE OG ERSTATNINGSANSVAR                                                                                                    

Enhver som låner grendehuset/aktivitetshuset skal ha ansvarshavende. Dersom mindreårige husstandsmedlemmer skal låne grendehuset/aktivitetshuset må en av deres foresatte være ansvarshavende. Bare den ansvarshavende kan få utlevert nøkkel til grendehuset.

Den/de som låner grendehuset/aktivitetshuset er ansvarlig for skader som måtte oppstå på bygning og inventar. Dersom det oppstår skader skal den ansvarshavende straks melde dette til eiendomsansvarlig i styret. 

Den ansvarshavende må sørge for at ingen uvedkommende kommer inn. Den ansvarshavende må ikke utlevere nøkkelen til andre. 

Den ansvarshavende skal være den siste som forlater bygningen. 

§4 BRUK AV LOKALET - ORDENSREGLER

Alle som låner grendehuset/aktivitetshuset skal selv gjøre i stand til sitt arrangement og sette inventar og utstyr på plass ved arrangementets slutt, slik at rommene er i den orden de var før arrangementet begynte.  

Utlånstiden er fra klokken 15:00 utlånsdagen til klokken 15:00 påfølgende dag. Unødvendig støy i tidsrommet 22:00 - 09:00 må unngås.

Dersom den/de som låner grendehuset/aktivitetshuset ikke overholder de regler som er fastsatt, kan styret i Trollåsen grendelag utelukke vedkommende fra å låne grendehuset/aktivitetshuset i fremtiden.

Følgende skal gjøres før innlevering av nøkkel etter lån:

- vask av alle gulv

- støvtørk av vegger, hyller osv.

- all oppvask skal tas

- vask av toalett, dusj og servant

- vinduer skal være lukket og gardiner trukket for

- kun ganglys skal være på etter lån

- alle varmeovner skal settes på termostat 10 grader celsius

- opprydding av inventar (stoler, bord m.m.)

§5 ENDRING AV LOVER OG REGLER FOR BRUK AV GRENDEHUSET/AKTIVITETSHUSET

Styret vedtar aktuelle vedtekter for grendehusets/aktivitetshusets  bruk. Endringer gjøres ved simpelt flertall i styret. 


Sist endret: 02.mar 2020
Opprettet:  02.mar 2020