21. januar 2022

Epost fra ordfører Hanne Opdan i saken om nytt Oslo fengsel på Trollåsen

Takk for engasjementet i en viktig sak for fellesskapet.

Møtte representanter for beboere i området for å få innspill samt se nærmere på området.

Sender denne til informasjon:

Pressemelding:

«Flertallspartiene i Nordre Follo (AP, SV, V, SP, Krf/U og MDG) ber Statsbygg prioritere andre plasseringer for Oslo fengsel enn tomten som vurderes i Nordre Follo,

Trollåsveien 8 . Flertallspartiene mener en etablering av et fengsel i kommunen, i tråd med Statsbyggs kriterier og behov på eiendommen, ikke er i tråd med gjeldende kommuneplan.

Etter en helhetsvurdering vil vi derfor fremme et forslag til vedtak i kommunestyret 27. januar som gir tilbakemelding til Statsbygg i tråd med vårt syn på saken.

Vi er bekymret for konsekvensene et eventuelt fengsel i Trollåsveien 8 vil få for bomiljø og næringslivet i området, at trafikksikkerheten forringes, det vil føre til tap av natur og til at tilgang til naturområdet reduseres. Med et fengsel på Trollåsen risikerer vi også at næring og arbeidsplasser som allerede er etablert på tomten må vike.

Flertallspartiene anerkjenner arbeidet kommunen har lagt ned i å behandle og følge opp henvendelsen fra Statsbygg og oppfølgingen fra et samlet formannskap som ønsket etablering av Oslo fengsel i kommunen.

Med vennlig hilsen

Hanne Opdan

På vegne av flertallspartiene (AP, SV, V, SP, Krf/U og MDG)»

Med vennlig hilsen

Hanne Opdan

ordfører