15. februar 2023

Bilkjøring på gangveier?

Hovedgangveien på Trollåsen strekker seg fra Trolldalen i sør, forbi ballplassen ved Flisveien og videre mot Trollåsen barnehage og KIWI i nord. Gangveien er kommunal og det er Nordre Follo kommune som drifter gangveiene på Trollåsen, sommer som vinter. Gangveien er tydelig skiltet med gang- og sykkelvei. 

På Facebook siden 'Trollåsen grendelag - beboerside' ble det 5. februar 2023 lagt ut et innlegg om en bil som kjørte på denne gangveien mellom ballplassen og Sagveien. Innlegget med kommentarer konkluderte med at det burde sette opp en bom på denne veistrekningen.  Dette ønske ligger utenfor styrets og Generalforsamlingens kompetanse.  

Styret synes det er beklagelig at gangveien benyttes av uansvarlige sjåfører. Gangveien er som nevnt innledningsvis tydelig skiltet med gang- og sykkelvei i begge retninger.

Styret i Trollåsen grendelag fikk i begynnelsen av januar 2023 en henvendelse fra Nordre Follo kommune. Foranledning til kommunens henvendelse til styret var en klage fra en beboer på Trollåsen som ønsker at det settes opp fysiske sperrer på gangveien. Etter å belyst problemstillingen nærmere har styret i likhet med kommunen konkludert med at oppsett av fysiske hindringer ved innkjørslene til gangveier på Trollåsen ikke er aktuelle løsningsalternativer. Det er flere grunner til det. Det er et svært begrenset antall sjåfører som her bevisst velger å bryte trafikkreglene under særdeles skjerpende omstendigheter, dvs. motorisert kjøring på gang- og sykkelvei. Styret har foreslått for kommunen å sørge for en mer tydelig skilting i begge kryssene der gangveien møter hhv. Sagveien og Flisveien.

Hvordan kan vi i fellesskap hindre at det foregår bilkjøring på gangveiene på Trollåsen? 

Styret oppfordrer alle beboerne om være observante og rapportere uautorisert bilkjøring på gangveiene til styret. Det er nærliggende å tro at det muligens handler om biler som ikke hører hjemme på Trollåsen. Det er viktig at styret får tilsendt nærmere opplysninger om slike kjøretøy som kjører på gangveien. Med nærmere opplysninger menes bilens registreringsnummer, beskrivelse av bilen (f.eks. budbil fra firma xxx, personbil av merke xxx osv.),  og tid og sted for hendelsen. Best av alt ville vært et bilde av hendelsen, slik at styret kan ta kontakt med politiet som på sin side kan innlede straffeforfølgelse av  vedkommende som bevisst bryter forbudet.

Styret i Trollåsen grendelag er særdeles opptatt av trafikksikkerhet for de myke trafikantene der Flisveien og Sagveien  krysser  gangveien. Styret har i lang tid, dvs. over flere år, bedt kommunen om sikkerhetstiltak i så henseende uten at det har resultert i konkrete handlinger fra kommunens side.